งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ณ ย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ณ ย่งกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ Thailand Week 2015

งานนี้จัดขึ้นที่อาคาร MYANMAR EVENT PARK (MEP) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2558 

 

 


        

        

        

         

          

        

 

 

Follow Cornex