THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

งานแสดงสินค้า THAIFEX 2022

งานแสดงสินค้า THAIFEX เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยที่มีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานมากกว่า 1,600 บริษัท
และมีผู้ซื้อที่เข้าร่วมเจรจาธุรกิจมากกว่า 51,000 คน

 

Follow Cornex